Polityka Prywatności

I. Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.wystawiasz.pl , zwanego dalej „Serwisem” stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej „RODO”).
 2. Administrator upoważnia i zobowiązuje Przetwarzającego H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, o kapitale zakładowym w
  wysokości 210.000,00 zł wpłaconym w całości, do Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w zakresie następujących czynności:
  a) kopiowania Danych Osobowych,
  b) przechowywania Danych Osobowych,
  c) usuwania Danych Osobowych, w tym na żądanie Klienta.

  Przetwarzający może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, którzy pełnić będą rolę podwykonawcy przy świadczeniu usług, w tym z usług:

  Beyond.pl Sp. z o. o. , Polska
  TK Telekom Sp. z o.o., Polska
  Hetzner Online GmbH, Niemcy, Finlandia
  LeaseWeb Netherlands B.V., Holandia
  Host Europe GmbH, Francja
  Inten, Polska
  KEI.PL Sp. z o.o., Polska.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu („ADO”) jest: Wojciech Kukutka.
 4. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 5. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. Wystawiasz.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.
 6. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 7. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania z Serwisu.

II. Cel zbierania danych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

III. Prawo dostępu

 1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym - na jego prośbę Administrator usuwa wszelkie dane Użytkownika.

IV. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.  

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem pkt. VII poniżej.

VII. Mechanizm cookies             

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi wystawiasz.pl poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Administrator nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.
 2. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Użytkownik może również wyłączyć dostęp do plików cookies.

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VIII. Odpowiedzialność

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

XI. Kontakt z Administratorem danych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z ADO pod adresem e-mail: 

W przypadku pytań odnośnie serwisu www.wystawiasz.pl prosimy o kontakt pod adresem: 

X. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 25.05.2018 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dodatkowe:

Zakres i zgoda

Niniejsza Polityka prywatności opisuje:

 • zbierane przez wystawiasz.pl dane osobowe i sposoby ich wykorzystania;
 • okoliczności ujawniania danych Użytkownika;
 • sposoby przechowywania i ochrony danych.

Polityka prywatności dotyczy Serwisu i wszelkich Usług, które odwołują się do niniejszej Polityki prywatności.

Korzystanie z Usług wystawiasz.pl lub założenie konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki prywatności, Polityki cookies oraz Zasad korzystania.

Właściciel serwisu wystawiasz.pl jest administratorem danych Użytkownika i odpowiada za zbieranie, ujawnianie, przechowywanie, zabezpieczanie i korzystanie z danych Użytkownika zgodnie z globalnymi standardami wystawiasz.pl w zakresie ochrony prywatności oraz przepisami prawa obowiązującymi w poszczególnych krajach. Administrator danych może przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom w ramach naszej grupy kapitałowej zgodnie z opisem w tej Polityce prywatności. Podmioty te mogą przetwarzać i przechowywać dane osobowe Użytkownika na serwerach w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz naszych centrach przetwarzania danych w innych rejonach świata.

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby, ponieważ są z nią bezpośrednio powiązane, jak też te, które można połączyć z innymi informacjami, które wystawiasz.pl ma lub może mieć. Do danych osobowych nie należą informacje anonimowe lub zagregowane, na podstawie których nie można zidentyfikować określonej osoby.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Wystawiasz.pl może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności przez opublikowanie w Serwisie zaktualizowanych warunków. Zaktualizowana Polityka prywatności wchodzi w życie automatycznie, po upływie 30 dni od jej opublikowania.

Globalne standardy ochrony prywatności

Wszystkie podmioty wchodzące w skład wystawiasz.pl zarządzają danymi Użytkowników zgodnie ze standardami ochrony prywatności obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Zbieranie danych

Wystawiasz.pl zbiera informacje podawane przez Użytkownika, gdy:

 • Użytkownik zakłada konto: zbierane informacje to: imię, nazwisko, adres, numery telefonów, adresy e-mail lub nazwy użytkownika (jeśli ma to zastosowanie)
 • Wystawiasz.pl weryfikuje Użytkownika lub jego konto: mogą być zbierane i przetwarzane informacje (zgodnie z przepisami prawa) w celu weryfikacji Użytkownika, jego konta, lub otrzymanych danych
 • Użytkownik zawiera transakcje za pośrednictwem Usług wystawiasz.pl, np. gdy Użytkownik publikuje ogłoszenie lub odpowiada na nie, a także informacje podawane w trakcie realizacji transakcji i inne informacje powiązane z transakcjami
 • Użytkownik wchodzi w interakcje ze społecznością wystawiasz.pl: np. przesyła formularze internetowe lub uczestniczy w dyskusjach i czatach społeczności
 • Użytkownik wykonuje operacje na koncie: np. aktualizuje lub dodaje informacje do konta, dodaje oferty do listy alertów i zapisuje wyszukiwania. Czasami użytkownicy mogą także podawać wystawiasz.pl informacje na temat swojego wieku, płci, zainteresowań i ulubionych treści
 • Użytkownik kontaktuje się z nami: np. za pośrednictwem formularza internetowego, czatu lub innego kanału komunikacji

Dane zbierane przez wystawiasz.pl automatycznie obejmują:

 • informacje z urządzeń, których Użytkownik używa do interakcji z wystawiasz.pl lub Usługami wystawiasz.pl: numer urządzenia, niepowtarzalna nazwa użytkownika, typ urządzenia, identyfikator na potrzeby działań reklamowych oraz niepowtarzalny token urządzenia
 • informacje o lokalizacji Użytkownika: informacje o geolokalizacji
 • informacje o komputerze i połączeniu: statystyki wyświetleń stron, ruch z i do stron, odsyłające adresy URL, dane ogłoszeń, adres IP Użytkownika, historia przeglądania i dane rejestru sieci

Wystawiasz.pl korzysta z plików cookies, sygnałów nawigacyjnych sieci i podobnych technologii do zbierania informacji takich jak:

 • informacje o stronach wyświetlanych przez Użytkownika, klikanych łączach i innych działaniach podejmowanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług lub w ramach treści reklamowych i komunikacji elektronicznej wystawiasz.pl.

Dane zbierane przez wystawiasz.pl z innych źródeł:

 • informacje otrzymywane od osób trzecich: publicznie dostępne dane demograficzne, kontaktowe, informacje o zdolności kredytowej, również pochodzące od instytucji kredytowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
 • informacje z sieci społecznościowych: gdy Użytkownik korzysta z takich stron do rejestracji, udostępniania informacji lub połączenia konta. Witryny te mogą automatycznie umożliwiać dostęp do niektórych informacji osobistych Użytkownika (np. o wyświetlanych treściach, polubionych materiałach, prezentowanych lub klikanych reklamach itp.) Jeśli Użytkownik umożliwi serwisowi wystawiasz.pl dostęp do konta z filmami, serwis wystawiasz.pl może udostępniać informacje o oglądanych przez niego filmach zewnętrznym sieciom społecznościowym lub pozyskiwać od nich takie informacje przez co najmniej dwa lata lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Użytkownik kontroluje dane, do których wystawiasz.pl ma dostęp, przez ustawienia prywatności w sieci społecznościowej oraz uprawnienia przyznawane podczas udzielania dostępu do materiałów. Przez udzielenie dostępu do informacji przechowywanych przez sieci społecznościowe Użytkownik zezwala wystawiasz.pl na zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
 • Informacje o Użytkowniku pochodzące od innych użytkowników. Jeśli inny użytkownik przekazuje wystawiasz.pl informacje o Użytkowniku, musi go z wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie, jak również o zasadach wystawiasz.pl dotyczących zbierania, wykorzystywania i przechowywania takich informacji. Ponadto przed podaniem wystawiasz.pl informacji, musi uzyskać na to wyraźną zgodę Użytkownika
   

Wykorzystywanie i przechowywanie informacji

Wystawiasz.pl korzysta z informacji osobistych Użytkownika do świadczenia, udoskonalania i personalizowania swoich Usług

Dane osobowe Użytkownika umożliwiają serwisowi wystawiasz.pl:

 • zapewnienie dostępu i korzystania z Usług, oraz dostępu do historii, wewnętrznych wiadomości i innych funkcji
 • prezentowanie ofert i usługi zgodnie z preferencjami Użytkownika
 • dostosowywanie, analizowanie i doskonalenie Usług
 • zapewnienie innych, zamówionych przez Użytkownika usług zgodnie z zasadami dotyczącymi zbierania danych
 • świadczenie usług odpowiednich dla danej lokalizacji (reklamy, wyniki wyszukiwania i innych spersonalizowane treści)

Wystawiasz.pl wykorzystuje dane osobowe do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących jego konta:

Wystawiasz.pl może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem sekcji Moje wiadomości na wystawiasz.pl, poczty elektronicznej, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej:

 • w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, pobieranie opłat i należności lub uzyskiwania opinii przez ankiety, oraz związanych z obsługą klienta
 • w konieczności egzekwowania przyjętych przez wystawiasz.pl zasad korzystania oraz warunków wszelkich innych umów, jakie wystawiasz.pl może zawierać z Użytkownikiem

Wystawiasz.pl korzysta z informacji osobistych Użytkownika do personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej:

 • dostosowywania, analizy i udoskonalania reklam
 • kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu: oferowania zniżek i promocji, oraz informowania o Usługach serwisu wystawiasz.pl
 • dostarczania ukierunkowanej komunikacji marketingowej, informacji o aktualizacjach usług i ofertach promocyjnych

Wystawiasz.pl korzysta z informacji osobistych Użytkownika w celu zachowywania prawa:

 • wykrywania, badania, ograniczania i zapobiegania przypadkom oszustw, naruszeń bezpieczeństwa, potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań
 • egzekwowania postanowień Polityki prywatności, Polityki cookies lub innych zasad

Przechowywanie danych:

W przypadku aktywnych kont wystawiasz.pl przechowuje dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to konieczne ze względów biznesowych. Możemy także przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu spełnienia wymogów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, ściągania należności, udzielania pomocy organom dochodzeniowym, egzekwowania naszych zasad korzystania oraz podejmowania innych działań zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Niepotrzebne dane osobowe Użytkownika wystawiasz.pl bezpiecznie usuwa.

Możliwość wyboru

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od serwisu wystawiasz.pl komunikacji marketingowej, może anulować subskrypcję, klikając link w otrzymanej wiadomości e-mail. Zarejestrowani użytkownicy mogą także anulować subskrypcję w ustawieniach powiadamiania w swoim profilu. Mogą również zgłosić takie żądanie poprzez formularz kontaktowy.

Dostęp do informacji

 • Aby wyświetlić, sprawdzić i zmienić dane osobowe, należy zalogować się do konta. Jeśli dane osobowe są niedokładne lub ulegną zmianie, należy je niezwłocznie zaktualizować.
 • Po opublikowaniu publicznego postu, Użytkownik może nie móc go zmienić ani usunąć. Na wniosek Użytkownika wystawiasz.pl zamknie konto i usunie jego dane osobowe tak szybko, jak to możliwe, w zależności od aktywności na koncie i przepisów prawa krajowego.
 • Wystawiasz.pl uznaje prawa Użytkownika w zakresie dostępu do informacji osobistych oraz ich poprawiania i usuwania. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym wystawiasz.pl może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub usunięcia. W takim wypadku wystawiasz.pl powiadomi o przyczynach takiej decyzji. Aby skontaktować się z nami w sprawie dostępu do danych, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego. 

 

Ujawnianie danych 

Ujawnianie danych podmiotom wchodzącym w skład naszej grupy kapitałowej, które mogą je wykorzystywać do celów:

 • dostarczanie wspólnych treści i usług (jak rejestracja, realizacja transakcji i obsługa klienta)
 • pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu przypadków oszustw, działań niezgodnych z prawem, naruszeń przyjętych przez wystawiasz..pl zasad korzystania, i zasad bezpieczeństwa danych
 • prezentowanie spersonalizowanych treści reklamowych
 • podejmowanie decyzji odnośnie produktów, serwisów, aplikacji, usług, narzędzi i komunikacji marketingowej. Podmioty należące do grupy nie będą wysyłać Użytkownikowi komunikacji marketingowej, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę

Udostępnianie informacji dostawcom usług i partnerskim instytucjom finansowym:

 • wspieranie Usług wystawiasz.pl, przetwarzanie płatności i zapewnianie spersonalizowanych treści reklamowych
 • pomoc w wykrywaniu, analizowaniu, ograniczaniu, badaniu oraz zapobieganiu przypadków potencjalnie nielegalnych działań, naruszeń zasad korzystania i bezpieczeństwa, oszustw, a także pomoc w ściąganiu należności, realizacji programów partnerskich i lojalnościowych, oraz prowadzeniu innych działań biznesowych

Ujawnianie informacji organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, w tym:

 • organom ochrony porządku publicznego, agencjom rządowym i uprawnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem nielegalnego działania, a także innego działania, które mogłoby narazić wystawiasz.pl lub któregoś Użytkownika wystawiasz.pl na odpowiedzialność prawną. Jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne do zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa, pojmania czy ścigania przestępców, oraz oszacowania lub poboru podatku czy cła.
 • uczestnikom Programu Posiadaczy Praw Własności na podstawie umowy o zachowaniu poufności w zakresie, jaki wystawiasz.pl uzna za konieczny w związku z dochodzeniem dotyczącym oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem
 • agencjom i biurom kredytowym, zgodnie z upoważnieniami przysługującymi na mocy prawa krajowego
 • osobom trzecim wszczynającym postępowanie prawne lub uczestniczącym w takim postępowaniu, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub podobny dokument prawny
 • innym osobom trzecim, zgodne z wymogami prawa, w celu egzekwowania obowiązujących na wystawiasz.pl zasad korzystania, odpowiadania na skargi dotyczące naruszenia w ogłoszeniach lub treści praw osób trzecich, oraz w przypadku, gdy w dobrej wierze wystawiasz.pl uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu uniknięcia szkód dla zdrowia fizycznego, własności, strat finansowych lub w celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa

Zmiana własności

W przypadku fuzji lub sprzedaży wystawiasz.pl innej spółce, wystawiasz.pl może udostępnić takiej spółce informacje zgodnie z naszymi standardami ochrony prywatności. Nowo powstały podmiot będzie musiał spełnić warunki niniejszej Polityki prywatności. W przypadku zamiaru zbierania, wykorzystywania, ujawniania lub przechowywania informacji osobistych w celach innych niż podane w Polityce prywatności Użytkownik zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o planowanych zmianach przetwarzania jego danych.

Bezpieczeństwo informacji

Wystawiasz.pl stosuje zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych Użytkownika. Stosowane środki obejmują m.in. zapory sieciowe, fizyczna kontrola dostępu do centrów przetwarzania danych i systemy autoryzacji dostępu do informacji. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że doszło do naruszenia na jego koncie, powinien skontaktować się poprzez formularz i zgłosić podejrzenie nadużycia.

Ważne informacje

Dane logowania w sieciach społecznościowych

W przypadku korzystania z danych logowania w sieciach społecznościowych:

 • Jeśli Użytkownik loguje się do konta w sieci społecznościowej przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został wcześniej użyty do założenia konta w Usługach wystawiasz.pl, uzyska dostęp do swojego konta w Usługach wystawiasz.pl.
 • Jeśli Użytkownik loguje się na koncie w sieci społecznościowej przy użyciu adresu e-mail, którego nie rozpoznają systemy wystawiasz.pl, nastąpi utworzenie nowego konta Użytkownika w naszych Usługach.
   

Do logowania się na konto wystawiasz.pl można używać danych logowania z sieci społecznościowej lub standardowych. Jeśli Użytkownik korzysta ze standardowych danych logowania, ale nie otrzymał jeszcze hasła (ponieważ zarejestrował się przez konto w sieci społecznościowej), musi uzyskać hasło przy użyciu procedury resetowania hasła.

W przypadku korzystania z danych logowania sieci społecznościowej, obowiązują zasady sieci społecznościowej dotyczące funkcji Nie wylogowuj mnie. Nie kontrolujemy tych zasad. Ze względów bezpieczeństwa wystawiasz.pl zaleca:

 • nieużywanie danych logowania w sieciach społecznościowych w przypadku korzystania z Usług wystawiasz.pl z publicznie dostępnego lub współużytkowanego urządzenia
 • więcej informacji o zasadach logowania i innych dostępnych opcjach można uzyskać na stronach sieci społecznościowych
   

Niechciane lub zawierające groźby wiadomości e-mail

Wystawiasz.pl nie toleruje naruszania zasad korzystania z naszych Usług. Użytkownik nie może dodawać innych użytkowników do swojej listy mailingowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych, nawet jeśli osoby te są jego klientami, chyba że uzyska na to ich wyraźną zgodę. Wysyłanie niechcianych lub zawierających groźby wiadomości e-mail i SMS jest sprzeczne z przyjętymi przez wystawiasz.pl zasadami korzystania. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail, należy skontaktować się z administratorem poprzez formularz kontaktowy.

Praktyki osób trzecich w zakresie ochrony prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko korzystania i ujawniania danych osobowych, które wystawiasz.pl otrzymuje od Użytkownika. Jeśli Użytkownik ujawni swoje dane osobom trzecim lub skorzysta z ich witryn, wówczas będą obowiązywać zasady prywatności przyjęte przez te osoby trzecie.

Wystawiasz.pl nie może zagwarantować prywatności ani bezpieczeństwa informacji ujawnionych osobom trzecim. Przed udostępnieniem danych lub zawarciem transakcji z osobą trzecią zalecamy zapoznanie się z przyjętymi przez partnera zasadami prywatności i bezpieczeństwa, nawet jeśli partnerem jest sprzedawca lub kupujący zarejestrowany w serwisie wystawiasz.pl.

Pytania i reklamacje

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk wystawiasz.pl w zakresie ochrony danych należy kierować poprzez formularz kontaktowy.